Intern kontroll

Intern kontroll är grunden för en tillförlitlig och förtroendegivande verksamhet. Från flera normerande regelverk och olika intressenter ställs nu kraven att företagen/organisationen ska öka graden av mognad, struktur och formalisering när det gäller den interna kontrollen. Många och återkommande skandaler under många år i alla delar av världen anses främst bero på bristfällig och informell intern kontroll. Intern kontroll är ett systematiskt arbete som måste pågå löpande, som utgår från analys, ifrågasättande och utveckling.

KomRedo har ett flertal seniora konsulter med omfattande erfarenheter från utredningar, revision och rådgivning inom Intern kontroll.